Triển khai dự án phầm mềm quản lý công việc tại DOJI Group